Preset-3097: Bộ 8 preset LR gốc hình ảnh chuyên nghiệp tông màu tối cho ảnh chân dung PS/LR/Mobile

60.000đ

Thông tin: 
8 preset Lr/Ps/Mobile | file nén 50 MB

Hình thức:
Thanh toán và nhận link tải qua chat

Danh mục: